Κώδικας Δεοντολογίας

MAKIOS LOGISTICS

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σε εναρμόνιση με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και λαμβάνοντας υπόψη τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), καθώς επίσης και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τις Συμβάσεις για τα Δικαιώματα των Παιδιών και την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης εις Βάρος των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN), η MAKIOS LOGISTICS υιοθετεί και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας, όπως καταγράφεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Ο Κώδικας αυτός αναμένεται να τηρείται εξίσου και από τους πάσης φύσεως συνεργάτες της εταιρείας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της MAKIOS LOGISTICS σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν σε ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους, καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της MAKIOS LOGISTICS Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που έχει υιοθετήσει για τις ανάγκες της άσκησης της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της MAKIOS LOGISTICS απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους εργαζόμενους της MAKIOS LOGISTICS, όσο και τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται και τα οποία προσχωρούν αυτόματα και υποχρεωτικά στον Κώδικα. Ο Κώδικας αφενός οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων της MAKIOS LOGISTICS και αφετέρου συνιστά εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας της εταιρείας.

* Κώδικας Δεοντολογίας MAKIOS LOGISTICS (pdf)

espa