Ποιoτητα

MAKIOS LOGISTICS

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Κύρια δέσμευση της εταιρείας μας αποτελεί η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους πελάτες μας . Αυτό διασφαλίζεται με την πιστοποίηση όλων των δραστηριοτήτων μας κατα ISO 9001, ISO 22000 και κατά IFS Logistics από την TUV HELLAS, καθώς και με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αποθήκευσης και μεταφοράς κατα SQAS (Σύστημα Αξιολόγησης Ασφάλειας και Ποιότητας) απο τη CEFIC. Επιπλέον, ο άριστος εξοπλισμός που υποστηρίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, ιδιαίτερα των ψυγείων, μας παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Για παράδειγμα, όλες μας οι ψυκτικές εγκαταστάσεις ελέγχονται από ένα εξαιρετικά εξελιγμένο λογισμικό, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις θερμοκρασίες όλων των θαλάμων ή τυχόν βλάβες. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στη λειτουργία των εγκαταστάσεων αναφέρεται άμεσα, μέσω τηλεφωνικής ειδοποίησης, απ’ ευθείας στον Τεχνικό Διευθυντή, ο οποίος οργανώνει στο συντομότερο χρονικό διάστημα τις απαιτούμενες επεμβάσεις, με πρώτο μέλημα πάντοτε την διασφάλιση των αποθηκευμένων αποθεμάτων. Αυτός και άλλου είδους προηγμένος εξοπλισμός μας επιτρέπει να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά την 24ωρη λειτουργία μας, προκειμένου να διατηρούμε στο ακέραιο την αλυσίδα ψύξης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποθηκεύουμε.

MAKIOS LOGISTICS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στη ΜΑΚΙΟΣ Logistics δεσμευόμαστε για την παροχή υπηρεσιών logistics με υπευθυνότητα και υψηλό βαθμό ασφάλειας.
Οι διαδικασίες μας είναι σταθερά προσανατολισμένες στη διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της ποιότητας των αποθηκευόμενων και μεταφερόμενων προϊόντων, ώστε αυτά να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και με τις απαιτήσεις των πελατών μας, με σεβασμό στους εργαζομένους της, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, παρέχοντας στην Ομάδας Ποιότητας και Ασφάλειας τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους:

 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα: ISO 9001, ISO 22000, SQAS και IFS Logistic, εξασφαλίζοντας την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς, και ανασυσκευασίας τροφίμων και λοιπών προϊόντων.
 • Αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσματική λειτουργία του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας στοχεύοντας στην αποτελεσματική εξέλιξή του.
 • Βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της, μέσω αντικειμενικών και «έξυπνων» στόχων.
 • Εξασφαλίζει τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της τόσο για την προσωπική τους υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία τους, όσο και για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας και την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας των προϊόντων.
 • Λαμβάνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.
 • Επενδύει σε πάγιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και σε πληροφοριακά συστήματα αιχμής, καθώς η γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη της Πολιτικής Ποιότητας.
 • Διατηρεί τα υψηλότερα επιχειρησιακά πρότυπα στα πληροφοριακά της συστήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων και υιοθετεί μια προσέγγιση “αμυντικής βάσης” για την προστασία των συστημάτων και των δεδομένων των χρηστών.
 • Λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προϊόντων των πελατών, των ανθρώπων της εταιρείας και των συνεργατών της καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας που είναι ασφαλές για όλους τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της.
 • Στοχεύει στην ασφάλεια της εργασίας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή κανόνων ορθής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεσή τους.
 • Στοχεύει στην πρόληψη ατυχημάτων μέσω της λήψης μέτρων και της εκπαίδευσης του προσωπικού στις ορθές πρακτικές ασφαλούς συμπεριφοράς (BBS).
 • Επιδιώκει στην αποφυγή επιμόλυνσης του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της.
 • Δεν ανέχεται τη χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών εντός των εγκαταστάσεων ή κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από το προσωπικό ή τους συνεργάτες της.
 • Πιστεύει ότι μόνο μέσω της καταγραφής μη συμμορφώσεων, της διερεύνησης των γενεσιουργών αιτιών και της λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων μπορεί να επιτύχει τη συνεχή βελτίωση.

espa