ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

[tr_banner content_image=”2857″ main_title=”ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ”]
MAKIOS LOGISTICS

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συμβάσεις της εταιρίας με επαγγελματίες μεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν μεταφορικό έργο κατ’ εντολή της εταιρίας. Για τις ανάγκες του παρόντος εφεξής η εταιρία «ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ» θα χαρακτηρίζεται ως η «ΕΤΑΙΡΙΑ», ενώ ο συμβαλλόμενος μεταφορέας ως ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ». Η σύμβαση μεταφοράς με τους συνεργαζόμενους μεταφορείς διέπεται και από τις ρήτρες και όρους που αναφέρονται στο παρόν. Οι συνεργαζόμενοι μεταφορείς έχουν λάβει ρητή γνώση αυτών και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» διαχειρίζεται μεταφορικό έργο για λογαριασμό τρίτων πελατών της στην ημεδαπή και αλλοδαπή για την εκτέλεση του οποίου συνεργάζεται με διάφορους μεταφορείς.

Σύμβαση μεταφοράς είναι η σύμβαση με την οποία η «ΕΤΑΙΡΙΑ», με σκοπό την κάλυψη του μεταφορικού της έργου, αναθέτει την εκτέλεση της μεταφοράς έναντι αμοιβής στον συνεργαζόμενο μεταφορέα.

Στην έννοια «εκτέλεση μεταφοράς», συμπεριλαμβάνεται, εκτός της υλικής μετακόμισης των μεταφερομένων, από τόπο εις τόπο και οι παρακάτω συναφείς βοηθητικές εργασίες, ήτοι:

i. η φόρτωση των μεταφερομένων στα μεταφορικά μέσα

ii. η εκφόρτωση αυτών από τα μεταφορικά μέσα και η παράδοση τους

iii. η τυχόν απαραίτητη έκδοση σχετικών παραστατικών και συνοδευτικών εγγράφων

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η «ΕΤΑΙΡΙΑ» μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερους από έναν μεταφορείς.

Άρθρο 2: Υποχρεωτικά στοιχεία σύμβασης:

H σύμβαση μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», θα καταρτίζεται ηλεκτρονικά και δη μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (sms) εκ μέρους της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» στο κινητό τηλέφωνο του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», το οποίο θα αποδέχεται ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» δια αποστολής απαντητικού μηνύματος αποδοχής στην «ΕΤΑΙΡΙΑ». Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόλις περιέλθει το απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» στην θυρίδα μηνυμάτων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να αποστείλει το σχετικό απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής στην «ΕΤΑΙΡΙΑ» εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήψη εκ μέρους του, του σχετικού μηνύματος της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Απαντητικά μηνύματα, τα οποία θα περιέλθουν στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» μετά από την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμα και εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» το αν θα τα αποδεχθεί ή όχι.

Στη σύμβαση μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», η οποία θα καταρτίζεται κατά τα ανωτέρω,  πρέπει να προσδιορίζονται η αμοιβή του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», τα στοιχεία και η ακριβής διεύθυνση του/των αποστολέα/έων και του/των παραλήπτη/ών, οι συνθήκες (είδος) των εμπορευμάτων. Επίσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει τα εμπορεύματα να παραδοθούν από τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» στον/στους παραλήπτη/παραλήπτες.

Άρθρο 3: Διάρκεια-Λύση της σύμβασης

Η σύμβαση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», αφορά σε ένα δρομολόγιο, στο οποίο μπορεί να εξυπηρετούνται περισσότεροι του ενός αποστολείς ή/και παραλήπτες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία θα αποστέλλονται ως ανωτέρω με sms. Η σύμβαση θα λύεται με την αποστολή από τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και την αποδεδειγμένη παραλαβή από αυτή του σχετικού δελτίου αποστολής υπογεγραμμένου και σφραγισμένου από τον εκάστοτε παραλήπτη.

Επίσης, η σύμβαση λύεται οποτεδήποτε, ακόμη και κατά τη διάρκεια του δρομολογίου με κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών ή με καταγγελία λόγω υπαίτιας παραβίασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος, όλων συμφωνουμένων ως ουσιωδών, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου, η οποία (καταγγελία) παράγει τα αποτελέσματά της άμεσα. Στην περίπτωση της καταγγελίας λόγω υπαιτιότητας του ενός μέρους, το ανυπαίτιο μέρος έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για κάθε θετική κι αποθετική βλάβη που υπέστη ένεκα αυτής.

Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της σύμβασης μεταφοράς, αλλά και τους γενικούς όρους, οι οποίοι θεωρούνται από όλα τα μέρη ως ουσιώδεις, οποιαδήποτε δε παράβαση από μέρους του κάποιου εκ των ως άνω όρων, δίνει το δικαίωμα στην «ΕΤΑΙΡΙΑ» να καταγγείλει άμεσα και αζημίως την σύμβαση.

Άρθρο 4: Έλεγχος-Διασφάλιση του χρονοδιαγράμματος

i. Ο έλεγχος και η ετοιμότητα του μεταφορικού μέσου είναι ευθύνη του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ». Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» έχει την υποχρέωση να το συντηρεί και να το διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως σε άριστη κατάσταση. Πάντως η «ΕΤΑΙΡΙΑ» διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει – όποτε το κρίνει αυτή – την ετοιμότητα και ποιότητα των μεταφορικών μέσων, να εξετάζει τα βιβλία, τα οποία τα συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς.

ii. Οι μεταφορές πρέπει, να διενεργούνται και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα – φορτία να παραδίδονται στους παραλήπτες στον προκαθορισμένο χρόνο που έχει συμφωνηθεί με την «ΕΤΑΙΡΙΑ» στη σύμβαση μεταφοράς. Οι παραδόσεις των εμπορευμάτων στους πελάτες της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του δρομολογίου, το οποίο έχει καθοριστεί προκαταβολικά από την «ΕΤΑΙΡΙΑ». Το πρόγραμμα του δρομολογίου μπορεί να αλλάζει από την «ΕΤΑΙΡΙΑ» κάθε στιγμή, υφιστάμενο διαρκείς βελτιώσεις, προσαρμοζόμενο στις τρέχουσες ανάγκες της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να συμμορφώνεται άμεσα στις σχετικές εντολές της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

iii. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» ή των προστηθέντων του, η «ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Άρθρο 5: Τρόπος εκτέλεσης της μεταφοράς

Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τη σύμβαση μεταφοράς ή επί μέρους κατηγορίες εργασιών που τελεί μέσα στα πλαίσια αυτής σε άλλο μεταφορέα ή όπως αλλιώς κι αν ονομασθεί αυτός, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Σε αντίθετη περίπτωση εάν ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» προβεί σε τέτοια ανάθεση ή υποκατάσταση του μεταφορικού έργου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της, τότε η «ΕΤΑΙΡΙΑ» δικαιούται, να καταγγείλει με άμεση ισχύ τη σύμβαση με υπαιτιότητα του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» και να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία της. Επιπρόσθετα, συμφωνείται και ως ποινική ρήτρα σε βάρος του μεταφορέα και υπέρ της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» για την συμπεριφορά του αυτή και ως αναπόδεικτη αποζημίωση, το ποσό των χιλίων ευρώ (1000,00) Ευρώ. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας θα επέρχεται με απλή εξώδικη δήλωση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» προς τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» και άμα της επιδόσεως αυτής και χωρίς την τήρηση καμίας άλλης ουσιαστικής ή διαδικαστικής προϋπόθεσης.

Άρθρο 6: Αμοιβή

i. Στην αμοιβή/τίμημα του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», όπως αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, περιλαμβάνονται και κάθε δαπάνη, έξοδα, βοηθητικές εργασίες κλπ του μεταφορέα τα οποία δεν αποτελούν αμοιβή κατά τη στενή έννοια του όρου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: μεταφορικά έξοδα και δαπάνες εγκατάστασης, δαπάνες κι αμοιβές φόρτωσης, εκφόρτωσης, επιβαρύνσεις ημεραργιών λόγω επισκευών ή λόγω οποιοσδήποτε άλλης αιτίας, απαιτούμενα καύσιμα, δαπάνες λόγω φθορών, ασφάλιστρα και απόσβεση των μηχανημάτων. Οι κάθε είδους δαπάνες για την καταβολή αμοιβών, ημερομισθίων, επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας και όλων των συναφών προς αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων, καθώς και οι δαπάνες ασφάλισης του κάθε φύσης εργαζομένου προσωπικού προς όλους τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ασφαλιστικές εταιρείες, που αφορούν στην εκτέλεση όλων των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και ορθή εκτέλεση του έργου. Επίσης οι δαπάνες και τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της ενδεχόμενης σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Όλες τις παραπάνω ενδεικτικές δαπάνες και τα έξοδα τα έχει υπολογίσει ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» και τα έχει συμπεριλάβει και υπολογίσει στη συμφωνηθείσα αμοιβή του κι επομένως δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής ή επιπρόσθετης καταβολής ή όπως τυχόν αλλιώς ονομασθεί άλλη επιβάρυνση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

ii. Η συμφωνηθείσα αμοιβή, θα μπορεί να αναπροσαρμοσθεί μόνο κατόπιν κοινής έγγραφης συμφωνίας.

Άρθρο 7: Γνώση συνθηκών

Εν όψειτων επιχειρηματικών σχεδίων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ», της κρισιμότητας του αναλαμβανόμενου έργου, της πλήρους γνώσης και έγκρισης από τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» του τρόπου εκτελέσεως του έργου και της ιδιαίτερης εμπειρίας του, ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» δηλώνει ότι κατά την εκτίμηση της παροχής και αντιπαροχής του έλαβε υπόψη και συνυπολόγισε και την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών του ανατιθέμενου έργου ήτοι ακόμη και την μεταβολή των τιμών των υπηρεσιών, αμοιβών, εξόδων που θα απαιτηθούν άμεσα ή έμμεσα. Έτσι σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω δεν δικαιούται να αξιώσει καμία απολύτως αύξηση της αμοιβής του, ούτε και μείωση των υπηρεσιών που υποχρεούται συμβατικά και κατά το νόμο να προσφέρει στην «ΕΤΑΙΡΙΑ». Δηλώνει δε ρητά, ότι παραιτείται από κάθε τέτοια αξίωση του, ή επίκληση οποιοσδήποτε σχετικής ευεργετικής διάταξης του νόμου όπως ενδεικτικά από την διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ.

Άρθρο 8: Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή θα καταβάλλεται επί τη βάσει σχετικά εκδοθέντος τιμολογίου, είτε της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (αυτοτιμολόγηση), είτε του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται εντός 70 ημερών από την έκδοσή του. Η εξόφληση θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ».

Η «ΕΤΑΡΙΑ» δικαιούται να πραγματοποιήσει τμηματικές πληρωμές μετρητών σε προμηθευτές του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» για την κάλυψη των δαπανών του μεταφορικού έργου. Στην περίπτωση που η «ΕΤΑΙΡΙΑ» ασκήσει το δικαίωμά της αυτό, τότε το ποσό το οποίο θα καταβάλλει θα αφαιρεθεί από την συμφωνηθείσα αμοιβή του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ».

Άρθρο 9. Προσωπικό ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

i. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να έχει εξασφαλισμένο το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό πχ οδηγούς και λοιπούς υπάλληλους του. Οι οδηγοί θα είναι υπάλληλοι του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» ή προστεθέντες από αυτόν ή βοηθοί εκπλήρωσης και δεν έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με την «ΕΤΑΙΡΙΑ». Για το λόγο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ», προς αποφυγή προβλημάτων κατά την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του εργατικού, ασφαλιστικού και κάθε άλλου συναφούς δικαίου.

Από τη σύμβαση μεταφοράς δεν δημιουργείται καμία σχέση εξαρτήσεως ή άλλης εργασιακής σχέσης μεταξύ «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και οδηγού του μεταφορικού μέσου, (ο οποίος μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης αυτού), ή μεταξύ «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και οποιουδήποτε άλλου που εκτελεί ανατεθειμένη εργασία από τον μεταφορέα.Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας, ο οποίος δρα με δικό του αποκλειστικά κίνδυνο και κέρδος και οι οποιεσδήποτε συναλλαγές του με τρίτους στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, γίνονται με δική του ευθύνη, στο όνομά του και για δικό του λογαριασμό και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την «ΕΤΑΙΡΙΑ» έναντι των τρίτων. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή να αναλαμβάνει οιεσδήποτε υποχρεώσεις ενεργώντας στο όνομα της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» επίσης, έχει και την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση κι εν γένει τις εργασιακές σχέσεις, υποχρεούται δε, να χρησιμοποιεί στο έργο προσωπικό έμπειρο κι ασφαλισμένο στο ΕΦΚΑ και ΟΑΕΕ και να καταβάλλει τις νόμιμες εισφορές και κρατήσεις στα παραπάνω Ιδρύματα και σε κάθε άλλο Οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Η σύναψη της σύμβασης μεταφοράς μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», συνιστά ταυτόχρονα και δήλωση του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» ότι απασχολεί οδηγούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των ανατεθειμένων μεταφορών. Επιπλέον, ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να ενημερώνει σχετικά τους εργαζόμενους του.

Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε ποινική, αστική και άλλη ευθύνη που θα προκύψει, σε πρόσωπα ή πράγματα της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» ή σε τρίτα πρόσωπα ή πράγματα ανεξάρτητα με αυτήν ή βλάβη οποιουδήποτε βαθμού ή απώλεια (μερική ή ολική) στα μεταφερόμενα εμπορεύματα, από ενέργειες ή παραλείψεις του ίδιου ή τρίτων προσώπων μη συμβαλλόμενων στο παρόν (ακόμη και από ελαφρά αμέλεια), τα οποία θα απασχολήσει στην εκτέλεση του έργου με οποιαδήποτε ιδιότητα και σχέση, όπως πχ προστηθέντες, βοηθοί εκπλήρωσης, εργατοτεχνικό προσωπικό, υπεργολάβοι, μεταφορείς κλπ..Στις ανωτέρω περιπτώσεις η «ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα και αζημίως τη σύμβαση μεταφοράς, ενώ ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης θετικής ή αποθετικής ζημίας της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

ii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» συγκατατίθεται ώστε η «ΕΤΑΙΡΙΑ» να προβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του δρομολογίου, ακόμα και πριν από την έναρξη αυτού, σε έλεγχο μέθης (αλκοτέστ), του εκάστοτε οδηγού του οχήματος. Σε περίπτωση που ανευρεθεί οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ, ήτοι ακόμη και κάτω του νομίμου ορίου (κατά τον ΚΟΚ), όπως και αν κατά αντίστοιχο έλεγχο διαπιστωθούν κλοπές εκ μέρους του οδηγού, η «ΕΤΑΙΡΙΑ» δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση με υπαιτιότητα του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», να επιδιώξει την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της, ενώ επιπρόσθετα συμφωνείται και ως ποινική ρήτρα σε βάρος του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» για την συμπεριφορά του προστηθέντος από αυτόν και για αναπόδεικτη ζημία της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ», το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας θα επέρχεται με απλή εξώδικη δήλωσή της και χωρίς την τήρηση καμίας άλλης ουσιαστικής ή διαδικαστικής προϋπόθεσης. Τα αυτά ισχύουν και για την περίπτωση που ταυτίζεται το πρόσωπο του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» με αυτό του οδηγού.

iii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υπεύθυνος για τη τήρηση σε ισχύ των νομιμοποιητικών εγγράφων του τράκτορα και του συρόμενου (ΚΤΕΟ, Άδεια Κυκλοφορίας, Άδεια Κτηνιατρικής, ADRκ.λπ.), καθώς και για την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και ιδίως τις διατάξεις για το ωράριο/χρόνο οδήγησης των οδηγών, και των διατάξεων για τις μεταφορές.

iv. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την «ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με τους οδηγούς που απασχολεί, τα προσόντα που αυτοί έχουν (πχ πιστοποιητικό ADR) οι οποίοι δεν θα επιτρέπεται να αναλαμβάνουν έργο μεταφοράς χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί η «ΕΤΑΙΡΙΑ».

Άρθρο 10: Απαγόρευση ενεργειών

Απαγορεύεται η εκ μέρους του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» εκχώρηση ή προεξόφληση ή ενεχυρίαση σε τρίτους της αμοιβής του από τη σύμβαση μεταφοράς στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για την εκχώρηση σε τρίτο οποιασδήποτε απαίτησης και κάθε δικαιώματος του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», που πηγάζει από την σύμβαση μεταφοράς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και χωρίς τη σύμπραξή της (συνυπογραφή της) στη – μεταβιβαστική της απαίτησης ή του δικαιώματος – σύμβαση, μεταξύ του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» και του τρίτου.

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ»

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει να παρέχει στον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ»:

– Ασφάλιση μεταφερόμενων Εμπορευμάτων. Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει το κόστος ασφάλισης του μεταφερόμενου φορτίου που αφορά ΜΟΝΟ τις μεταφορές που πραγματοποιεί για λογαριασμό της ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ».

Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο του μεταφορικού έργου που αναθέτει η «ΕΤΑΙΡΙΑ» στον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ».

Άρθρο 12:Υποχρεώσεις του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ»

i. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» ευθύνεται αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρία για κάθε πταίσμα, ακόμη και για ελαφρά αμέλεια, για όλες τις ζημίες (θετική, αποθετική, ηθική βλάβη) που θα προέλθουν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή τελούν σ’ αιτιώδη συνάφεια μ’ αυτή. Στον όρο ζημίες ανήκουν κι αυτές που θα προκληθούν σε πρόσωπα, ή πράγματα. Ευθύνεται ακόμη για πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του, των προστηθέντων απ’ αυτόν με οποιαδήποτε σχέση, και όλων γενικά των προσώπων που διεκπεραιώνουν, συμβάλουν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση του ανατεθέντος σ’ αυτόν έργου.

ii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» εγγυάται την κατά τη διάρκεια της σύμβασης άριστη κατάσταση των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση του έργου. Απαγορεύεται στον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» η χρησιμοποίηση οχημάτων, θαλάμων κλπ τα οποία δεν πληρούν τις καθορισμένες προδιαγραφές. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιων μεταφορικών μέσων, ευθύνεται αποκλειστικά για την λόγω ελαττωματικότητας αυτών κακή ή πλημμελή μεταφορά των εμπορευμάτων, υποχρεούμενος σε άμεση ανόρθωση κάθε ζημίας της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

iii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» φέρει και τον κίνδυνο του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε ζημία, βλάβη, αλλοίωση, απώλεια, κλπ των μεταφερομένων προϊόντων από τη στιγμή της παράδοσης σ’ αυτόν, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μέχρι πέρατος της εκφόρτωσης αυτών στον τόπο προορισμού τους και της παραλαβής από τον εκάστοτε παραλήπτη.

iν. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» ευθύνεται αποκλειστικά για τη εκτέλεση της όλης διαδικασίας φόρτωσης – μεταφοράς – εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης των μεταφερομένων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις πάσης σχετικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, κι εγγυάται τη σωστή διεκπεραίωση όλων των συναφών εργασιών, ασχέτως του γεγονότος της τυχόν χρήσης σχετικών μηχανημάτων της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» φέρει την αποκλειστική ευθύνη κι εγγυάται την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των σχετικών κανόνων, διατάξεων κλπ που αφορούν τις αναληφθείσες από αυτόν εργασίες.

ν. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υπεύθυνος για την τήρηση των θερμοκρασιών που απαιτούνται για τη σωστή μεταφορά των φορτίων. Οι θερμοκρασίες αυτές ορίζονται από την «ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» εγγυάται τη διαρκή διατήρηση της απαιτούμενης θερμοκρασίας από τη στιγμή της παράδοσης σ ‘αυτόν των μεταφερομένων μέχρι τη παραλαβή από τον εκάστοτε παραλήπτη αυτών. Κατά την μεταφορά νωπών-κατεψυγμένων εμπορευμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα αυτοκίνητα ψυγεία. Επιπλέον πρέπει ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» να εξασφαλίζει την διαρκή συνέχεια της ψύξης, χωρίς διακοπή, αλλιώς φέρει ακέραια την ευθύνη. Τα θερμόμετρα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών πρέπει να διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να επαληθεύεται η σωστή μέτρηση των θερμοκρασιών. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υπεύθυνος για τη διακρίβωση των θερμομέτρων.

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν την τήρηση της θερμοκρασίας πρέπει να εξασφαλίζονται από τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ», σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομικές διατάξεις των Αρχών. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της «ΕΤΑΙΡΙΑ». Επίσης ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νομικών διατάξεων που ισχύουν για τα μεταφερόμενα κάθε φορά φορτία (π.χ. ADR, Άδειες Κτηνιατρικής κ.λπ.), καθώς επίσης και για την καθαριότητα του οχήματος, τη θερμοκρασία μεταφοράς, το διαχωρισμό των φορτίων κ.λπ.

νi. Κατά την εκτέλεση των εντολών μεταφοράς πρέπει να είναι από τον «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» εξασφαλισμένο, ότι τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις υγιεινής και λειτουργούν πάντοτε σε κατάσταση καθαρή και περιποιημένη, ώστε να μην επιβαρύνουν τα φορτία που μεταφέρονται, είτε από ακαθαρσίες, είτε από οσμές, είτε από άλλους παράγοντες.

vii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» (στα πλαίσια της ευθύνης του κατά την φόρτωση, εκφόρτωση) πρέπει να τηρεί όλους τους, από το νόμο ή δημόσιες υπηρεσίες, κανόνες που αφορούν τις σχετικές εργασίες διεκπεραίωσης αυτών και να μέριμνα για την ορθή στοιβασιά. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει κι εφαρμόζει όλους τους ισχύοντες κανόνες που αφορούν τόσο την μεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και προδιαγραφές.

ix. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να ενημερώνει την «ΕΤΑΙΡΙΑ» αμελλητί και χωρίς να του ζητηθεί για όλα τα περιστατικά, που είναι σημαντικά για την «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναφορικά με την εκτέλεση της συμβάσεως πχ τυχόν καθυστερήσεις, τυχόν διακοπή λειτουργίας βοηθητικού εξοπλισμού (ψυκτικό μηχάνημα κλπ).

x. Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» δικαιούται να ελέγχει τα οχήματα του μεταφορέα, για να διαπιστώσει αν έχει φορτωθεί σωστά το μεταφερόμενο φορτίο, αν λειτούργει ο εξοπλισμός, αν έχει κλειστεί σωστά η καρότσα του οχήματος κλπ.

xi. Σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενικός λόγος, π.χ. βάσιμη υποψία παράνομων ενεργειών, αδικήματα κλοπής ή κάτι παρόμοιο, δικαιούται η «ΕΤΑΙΡΙΑ» να ελέγξει το κουβούκλιο και τον οδηγό. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να διευκολύνει αυτούς τους ελέγχους, δίνοντας σχετικές οδηγίες στους οδηγούς του.

xii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» ευθύνεται για κάθε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης του ανατεθέντος σ’ αυτόν έργου,εκτός και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Η ανωτέρω ευθύνη του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» αίρεται εάν έχει προηγουμένως ενημερώσει την εταιρία, και η εταιρία εγγράφως, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων, αποδεχθεί την καθυστέρηση αυτή. Στην περίπτωση καθυστέρησης, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» η «ΕΤΑΙΡΙΑ» εκτός από την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της δικαιούται σωρευτικά να ζητήσει την εκπλήρωση της παροχής και ν’ ασκήσει τα δικαιώματα της περί αποζημίωσης για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί.

xiii. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων που απορρέουν από όλες τις διεθνείς συμβάσεις, τους κανονισμούς του κράτους σε σχέση με τη μεταφορά των εμπορευμάτων (πχ σύμβαση για τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, σύμβαση ADR, ATP,) για κάθε ταξίδι.

xiv. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υπεύθυνος για την υποβολή και την ανανέωση έγκαιρα όλων των απαραίτητων εγγράφων, όσον αφορά το μεταφορικό μέσο (πχ ΚΤΕΟ, κοινοτική κάρτα, πράσινη κάρτα, κλπ, και τους οδηγούς του πχ ανανέωση σύμβασης εργασίας κλπ).

xv. Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001, ISO22000, IFSLogisticsκαι SQAS. Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ», όπως αυτές προκύπτουν από τα πρότυπα αυτά και περιγράφονται στον “Οδηγό Συνεργασίας με τη MAKIOS LOGISTICS

xvi. Όταν υπάρχουν απαιτήσεις για διαχωρισμό των φορτίων, πρέπει να ακολουθούνται από το «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» σύμφωνα με τις εντολές της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

xvii. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιτευχθούν τα ζητούμενα για το δρομολόγιο, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η «ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα και αζημίως τη σύμβαση μεταφοράς.

xviii. Ο Μεταφορέας πρέπει να διαβάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας της MAKIOS LOGISTICS

Άρθρο 13: Εχεμύθεια

Ο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για κάθε γεγονός, ή στοιχείο που αφορά ή τη συνεργασία του με την «ΕΤΑΙΡΙΑ» ή την εν γένει οργάνωση, τιμολόγηση, λειτουργία των υπηρεσιών της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ», καθόσον όλα τα στοιχεία που του έχουν δοθεί και θα του δοθούν είναι απολύτως εμπιστευτικά. Αυτό ισχύει και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης μεταφοράς.

Άρθρο 14: Ακυρότητα/Δωσιδικία

i. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε από τους όρους της σύμβασης μεταφοράς κριθεί άκυρος, η ακυρότητα αυτή δεν συνεπιφέρει ακυρότητα όλης της σύμβασης, αλλά μόνο του όρου αυτού, ο οποίος θα συμπληρωθεί με βάση τα συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη, το πνεύμα της σύμβασης και το νόμο.

ii. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση της παρούσης γίνεται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως και ισχύει εφόσον ρητά αναφέρεται σ’ αυτή και περιέχει αυτούσιο το νέο όρο.

iii. Όπου στο παρόν γίνεται λόγος για λόγους ανώτερης βίας ως τέτοιοι εννοούνται μόνο οι οριζόμενοι στο νόμο λόγοι.

iv. Αρμόδια προς επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς από τη παρούσα σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

espa